• 1 جاری: شروع
  • 2 مشاهده
  • 3 اتمام
جنسیت تکمیل کننده فرم
موقعیت سازمانی تکمیل کننده فرم
1-دوره‌های آموزشی بین‌المللی ارائه شده تا چه میزان نیاز شما را برطرف می‌کند؟
2-دوره‌های آموزشی تخصصی ارائه شده تا چه میزان نیاز شما را برطرف می‌کند؟
3-دوره‌های آموزشی عمومی ارائه شده تا چه میزان نیاز شما را برطرف می‌کند؟
4-دوره‌های آموزشی مجازی (غیرحضوری) ارائه شده تا چه میزان نیاز شما را برطرف می‌کند؟
5-از روزآمدی دوره‌های برنامه‌ریزی شده چقدر رضایت دارید؟
6- جایگزینی دوره های آموزشی الکترونیکی ( مجازی) به جای حضوری را چقدر مفید می دانید؟
7- از فضاهای اختصاص داده شده به آموزش چقدر رضایت دارید؟
8-از نحوه ارائه خدمات مسئولین آموزش چقدر رضایت دارید؟
9-از مهارت و اطلاعات شغلی مسئولین آموزش(کارشناسان مدیریت آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو) چقدر رضایت دارید؟
10-از میزان اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای دریافت خدمت مورد درخواست، چقدر رضایت دارید؟
11-به طور کلی وضعیت رضایتمندی شما از فرآیند آموزش چقدر است؟
12-وضعیت رضایت از نحوه ثبت نام در دوره‌های آموزشی را چگونه ارزیابی می کنید؟
13-تا چه اندازه خدمات ارائه شده در فرآیند آموزش رضایت شما را فراهم کرده است؟
14-رابطین آموزشی خود را چگونه ارزیابی می کنید ؟ (ویژه همکاران سازمان)
15-نیاز به انتخاب رابطین آموزشی را چگونه ارزیابی می کنید ؟ (ویژه کاربران پورتال آموزش)
16-به طور کلی اساتید دوره های اموزشی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
17-بنظر شما کدام یک از موضوعات زیر باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرند تا تقویت شوند؟ (لطفا با گرفتن، کشیدن و رها کردن گزینه های ذیل، آنها را به ترتیب اولویت مرتب نمایید.) وزن
محیط و فضای فیزیکی آموزش
خدمات ارائه شده در حوزه آموزش و توسعه یادگیری
منابع آموزشی
نحوه اطلاع رسانی و ثبت نام دوره‌های آموزشی