• 1 جاری: شروع
  • 2 مشاهده
  • 3 اتمام
جنسیت تکمیل کننده فرم
موقعیت سازمانی تکمیل کننده فرم
1-آیا نحوه‌ی قرارگرفتن مدارک مورد نیاز در نرم افزار به منظور استفاده ی کارشناسان و پژوهشگران رضایت بخش است؟
2-میزان رضایت شما از نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل استفاده از نرم افزار مرکز اسناد فنی و علمی چقدر است؟
3-سهولت استفاده از خدمات سامانه مرکز اسناد فنی و علمی چگونه است؟
4-آموزش شیوه استفاده از مدارک علمی و فنی و همچنین کتب موجود در نرم افزار که در دبیر به به‌صورت فایل pdf و word برای کاربران ارسال شده‌ تا چه اندازه کاربردی بوده است؟
5-میزان رضایت از نحوه دسترس پذیری فایل الکترونیکی منابع علمی موجود در سامانه اعم از نمایش و دانلود به چه میزان است؟
6-با نحوه دسترسی پایگاههای اطلاعاتی آنلاین به عنوان مثال نشریه روزانه متال بولتن به چه اندازه آشنایی دارید؟
7-روزآمد بودن منابع الکترونیک موجود در سامانه‌ی نرم افزاری مرکز اسناد فنی و علمی تا چه اندازه نظر کاربر را جلب مینماید؟ (نشریات لاتین، پایان نامه‌ها، مدارک علمی و اسناد فنی)
8-با توجه به آموزشهای ارائه شده، آیا در استفاده از نرم افزار مرکز اسناد فنی و علمی مشکل دارید؟
9-نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به امکانات نرم افزار به منظور استفاده‌ی کارشناسان و پژوهشگران تا چه میزان مورد رضایت است؟
10-وضعیت ظاهری نرم افزار از نظر زیباشناختی و کاربری، طراحی و استفاده از وب سایتی که نرم افزار را ارائه می کند تا چه اندازه مورد تایید است؟
11-سرعت دسترسی، یادگیری سریع استفاده از سامانه، دسترسی خارج از سازمان به سامانه تا چه اندازه مورد تایید است؟
12-احتمال استفاده مجدد شما از خدمات مرکز اسناد فنی و علمی و کتابخانه سازمان چقدر است؟
13-راهنمایی و پاسخگویی مسئول مرکز اسناد فنی و علمی و پی‌گیری وضعیت درخواست‌ها تا چه اندازه رضایت کاربران را جلب می نماید؟
14-آیا در صورت بروز مشکل و اعلام به کارشناس مربوطه، درخواستها به طور کامل برطرف گردیده و منجر به پیگیری مجدد نمی گردد؟