• 1 جاری: شروع
  • 2 مشاهده
  • 3 اتمام
جنسیت تکمیل کننده فرم
موقعیت سازمانی تکمیل کننده فرم
1-میزان رضایت شما از نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل استفاده از نرم افزار چقدر است؟
2-سهولت استفاده از خدمات سامانه چگونه است؟
3-میزان رضایت از نحوه دسترس پذیری فایل الکترونیکی منابع علمی موجود در سامانه (کتابها و جزوات دوره‌ها) به چه میزان است؟
4-با توجه به آموزشهای ارائه شده، آیا در استفاده از نرم افزار فراگیر / پورتال آموزش، مشکل دارید؟
5-نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به امکانات نرم افزار به منظور استفاده‌ی بهینه تا چه میزان مورد رضایت است؟
6-وضعیت ظاهری نرم افزار از نظر زیبا شناختی و کاربری، طراحی و استفاده از وب سایتی که نرم افزار را ارائه میکند تا چه اندازه مورد تایید است؟
7-سرعت دسترسی، یادگیری سریع استفاده از سامانه، دسترسی خارج از سازمان به سامانه، تا چه اندازه مورد تایید است؟
8-راهنمایی و پاسخگویی مسئولین آموزش و پی‌گیری وضعیت درخواست‌هادر سامانه تا چه اندازه رضایت شما را جلب می‌نماید؟
9-آیا در صورت بروز مشکل در سامانه و اعلام به کارشناس مربوطه، درخواستها به طور کامل برطرف گردیده و منجر به پیگیری مجدد نمی گردد؟
10-آیا نیاز به یادگیری نحوه کار با نرم آفزار فراگیر آموزش یا پورتال آموزش دارید؟